Μαϊ
19

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ - Χωρίς τέλος η αντιπαράθεση για τον οδοφωτισμό
Εκτύπωση

Απαντήσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση από τη Δημοτική Αρχή προς την Τ. Καλογιάννη και… νέα απάντηση της επικεφαλής της παράταξης «Ιωάννινα 2023» - Νέες ανακοινώσεις σε βάρος του Δήμου, από παρατάξεις της αντιπολίτευσης

 

Δεν φαίνεται να κλείνει ο κύκλος

της πολιτικής αντιπαράθεσης στο

Δήμο Ιωαννιτών, για το μείζον ζήτημα

της ενεργειακής αναβάθμισης του

οδοφωτισμού, καθώς και το Σαββα-

τοκύριακο και χθες είχαμε νέες ανα-

κοινώσεις τόσο από τη Δημοτική

Αρχή, όσο και από τις παρατάξεις

«Ιωάννινα 2023», «Λαϊκή Συσπεί-

ρωση» και «Αριστερή Παρέμβάση».

Αρχικά, απαντήσεις στην παράταξη

«Ιωάννινα 2023», έδωσε με ανακοίνωσή

της η Δημοτική Αρχή Ιωαννίνων, κάνο-

ντας μεταξύ άλλων λόγο για «παιχνίδι

ερωτήσεων» και για «προσπάθεια» της

Τ. Καλογιάννη «να δικαιολογήσει την

στάση της στο Δημοτικό Συμβούλιο».

Μεταξύ άλλων στην απάντηση της

Δημοτικής Αρχής μεταξύ άλλων επιση-

μαίνονται και τα εξής, για το θέμα της

ενεργειακής αναβάθμισης του οδοφω-

τισμού: «Είναι εμφανές ότι θέλει να δια-

σκεδάσει τις εντυπώσεις από την

πλήρη ταύτισή της με την προηγού-

μενη αποτυχημένη Δημοτική Αρχή και

με τις δυνάμεις της Αριστεράς. Η κ.

Καλογιάννη γνωρίζει τις απαντήσεις

στα υποτιθέμενα ερωτήματα όπως τις

γνωρίζουν και οι εναπομείναντες δη-

μοτικοί σύμβουλοι στην παράταξή της.

Πρόκειται εξάλλου για στοιχεία που πε-

ριλαμβάνονται αναλυτικά στην προ-

γραμματική σύμβαση που είχε κατατε-

θεί προς έγκριση…».

Στη συνέχεια η Δημοτική Αρχή απα-

ντά στα ερωτήματα που είχε θέσει η

παράταξη της Τ. Καλογιάννη και κατα-

λήγοντας επισημαίνει και τα εξής: «Η

Δημοτική Αρχή απαντά σε ένα ακόμη

θέμα που θέτει η κ. Καλογιάννη για την

δημιουργία εντυπώσεων. Επικαλείται

ότι το κόστος για το αντίστοιχο έργο

του Δήμου Αθηναίων είναι 25 εκατομ-

μύρια υπονοώντας ότι το έργο των Ιω-

αννίνων με προϋπολογισμό 19 εκατομ-

μύρια είναι πολύ ακριβό.

Μικροπολιτική προηγούμενων δεκα-

ετιών. Γνωρίζει η ίδια ότι τα 25 εκατομ-

μύρια για τον Δήμο Αθηναίων αφορούν

μόνο στο κατασκευαστικό κόστος. Το

αντίστοιχο κατασκευαστικό κόστος για

το Δήμο Ιωαννιτών είναι οκτώ εκατομ-

μύρια και περιγράφεται στην προ-

γραμματική. Ως μηχανικός και τεχνο-

κράτισσα όφειλε να μην υποπέσει σε

τέτοιο… λάθος! Η Δημοτική Αρχή απά-

ντησε λοιπόν με σαφήνεια! Και είναι

πρόθυμη να απαντήσει και σε άλλες

απορίες που τυχόν έχει η επικεφαλής

της παράταξης «Ιωάννινα 2023».

Θέτει όμως κι ένα καίριο ερώτημα:

Το 2017 η κ. Καλογιάννη, ως αντιπερι-

φερειάρχης απευθυνόταν στους Δή-

μους της Ηπείρου ζητώντας «συνεργα-

σία στο πλαίσιο του μηχανισμού

ELENA, πρωτοβουλία που προωθείται

από την Περιφέρεια Ηπείρου». Ζη-

τούσε αποφάσεις των Δημοτικών Συμ-

βουλίων, απέστειλε έτοιμα σχέδια ει-

σηγήσεων αλλά και σχέδια αποφά-

σεων. Τότε ήταν διαφανής η διαδικα-

σία; Κι αν ναι γιατί ναυάγησε και χρει-

άστηκε να την ξεκινήσει ουσιαστικά εκ

του μηδενός η Περιφέρεια τον τελευ-

ταίο χρόνο. Τι άλλαξε λοιπόν και ενο-

χλείται τόσο πολύ; Η κ. Καλογιάννη

αποφάσισε. Απέδειξε ότι στην πολιτική

παίρνει κάτω από την βάση… Δυστυ-

χώς όμως, εζυγίσθη, εμετρήθη και ευ-

ρέθη ελλιπής και στα τεχνοκρατικά…».

Η απάντηση

της Τ. Καλογιάννη

Χθες το απόγευμα, στη Δημοτική

Αρχή, απάντησε η Τατιάνα Καλογιάννη,

με ανακοίνωσή της.

Η κα. Καλογιάννη, αρχικά σημειώνει

πως ο κ. Ελισάφ, «μετά την παταγώδη

αποτυχία της δημοτικής Αρχής να προ-

ωθήσει με ολοκληρωμένο και διαφανή

τρόπο άλλο ένα σημαντικό έργο για

την πόλη μας, παρεκτρέπεται πλέον

και σε προσωπικές επιθέσεις εναντίον

μου».

Στη συνέχεια η επικεφαλής της πα-

ράταξης «Ιωάννινα 2023», σημειώνει

μεταξύ άλλων και τα εξής: «Τα συνεχή

λάθη και η αδυναμία παραγωγής έρ-

γου από τη δημοτική Αρχή, τον οδη-

γούν σε απώλεια της ψυχραιμίας του.

Αδυνατώντας ο ίδιος να διοικήσει τον

Δήμο, όπως προκύπτει εκ του αποτε-

λέσματος, επί εννέα μήνες αρκείται

στο να αντιπολιτεύεται την αντιπολί-

τευση του Δήμου και εμένα προσω-

πικά.

Αντί να πείθει με τεκμηριωμένες

προτάσεις, τόσο την αντιπολίτευση

όσο και τους συνδημότες μας, λυπάται

διότι δεν μπορεί να αποφασίζει όπως

θα ήθελε, αυταρχικά και με αδιαφά-

νεια. Σχετικά με τον εάν είμαι «ελλιπής»

ή όχι στην τεχνοκρατική αντίληψη των

θεμάτων, αυτό έχει ήδη κριθεί και απο-

δεικνύεται καθημερινά από το έργο και

τις πράξεις μου, όσο κι αν προσπαθεί ο

κ. Δήμαρχος να διατυπώσει διαφορε-

τική άποψη. Τέλος, στην αναφορά του

περί «συντηρητικής Νέας Δημοκρα-

τίας», του απαντώ ότι εάν η παραγωγή

έργου και η Διαφάνεια ταυτίζονται στο

μυαλό του με τη «συντηρητική Νέα Δη-

μοκρατία», τότε ναι, ανήκω στην, κατ’

εκείνον, «συντηρητική Νέα Δημοκρα-

τία», η οποία για εμάς είναι η μεγάλη

φιλελεύθερη παράταξη. Ο κ. Δήμαρ-

χος, ως «προοδευτικός» αριστερός,

αρέσκεται σε υπόγειες και αδιαφανείς

διαδικασίες».

Νέες βολές

Εξάλλου, ανακοίνωση για το θέμα

του οδοφωτισμού εξέδωσαν και οι πα-

ρατάξεις «Λαϊκή Συσπείρωση» και «Αρι-

στερή Παρέμβαση».

Η παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση»

σημειώνει μεταξύ άλλων: «Η αντικειμε-

νική ανάγκη για εξοικονόμηση ενέρ-

γειας και χρημάτων με την αλλαγή των

λαμπτήρων, δεν δίνει το δικαίωμα σε

καμία από τις παρατάξεις να παίζει με

τη νοημοσύνη των Γιαννιωτών. Αν η δη-

μοτική αρχή δεν κατάφερε να μας «αλ-

λάξει τα φώτα» δεσμεύοντας τα αντα-

ποδοτικά για 12 χρόνια, αυτό προφα-

νώς θυμώνει τα επιχειρηματικά συμφέ-

ροντα που διαγκωνίζονται πάνω απ τα

χρήματα του λαού και τη δημοτική

αρχή που τα υπηρετεί με την πολιτική

της».

Μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση της

παράταξης «Αριστερή Παρέμβαση»,

αναφέρονται και τα εξής: «Η διαχείριση

του εν λόγω θέματος από την δημοτική

αρχή όλο το τελευταίο διάστημα ήταν

τραγελαφική! Η δημοτική αρχή μας

ενημέρωσε μια μέρα πριν από την συ-

νεδρίαση ότι μπορούν συγκεκριμένοι

εκπρόσωποι των παρατάξεων να έχουν

πρόσβαση σε κάποια στοιχεία της με-

λέτης, μιας μελέτης που ακόμα και οι

ειδικοί χρειάζονται εβδομάδες για να

αποκτήσουν γνώμη. Επομένως, επί της

ουσίας οδήγησε το Δημοτικό Συμβού-

λιο σε συνεδρίαση δια περιφοράς χω-

ρίς ουσιαστική ενημέρωση για ένα

τόσο κρίσιμο θέμα. Φαίνεται ξεκάθαρα

ότι δημοτική αρχή και Περιφέρεια συ-

ντονίζουν ένα γαϊτανάκι αδιαφάνειας

και αντιδημοκρατικών μεθοδεύσεων

για να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντα

ιδιωτικοποίησης βασικών υπηρεσιών

του Δήμου».

Share on facebook
  • Εφημερίδα Ανεξάρτητος
  • Εφημερίδα Ανεξάρτητος
  • Εφημερίδα Ανεξάρτητος