Μαϊ
19

ΣΧΟΛΕΙΑ - Στα θρανία με συμμετοχή και προστασία
Εκτύπωση

Ομαλά κύλησε η πρώτη ημέρα επιστροφής των μαθητών του Γυμνασίου και των Α’ και Β’ τάξεων του Λυκείου στα θρανία, έπειτα από απουσία δύο και πλέον μηνών.

Όπως έγινε γνωστό υψηλά ήταν τα ποσοστά

προσέλευσης των μαθητών του γυμνασίου, με την

πληρότητα στις τάξεις να κυμαίνεται μεταξύ κο-

ντά στο 85 με 90%. Τα πρώτα στοιχεία μάλιστα

έδειξαν και περιορισμένη χρήση μάσκας μεταξύ

των μαθητών.

Συγκεκριμένα, τα γυμνάσια και λύκεια όλης της

χώρας υποδέχθηκαν και πάλι τους μαθητές, οι

οποίοι επέστρεψαν στις τάξεις υπό νέους κανό-

νες και πρωτόκολλα υγιεινής, που υπαγορεύουν

αποστάσεις 1,5 μέτρου μεταξύ των θρανίων, αντι-

σηπτικά στις αίθουσες, προαιρετική χρήση μά-

σκας, ξεχωριστά διαλείμματα και δεκαπέντε

άτομα τον μέγιστο αριθμό σε κάθε αίθουσα, με

«σπάσιμο» των τμημάτων και εκ περιτροπής πα-

ρακολούθηση μαθημάτων. Παράλληλα, τα κυλι-

κεία των σχολικών μονάδων παρέμειναν κλειστά.

Στα Γιάννινα, το 7ο Λύκειο επισκέφθηκαν χθες

το πρωί ο Δήμαρχος Ιωαννίνων Μωυσής Ελισάφ,

ο αντιδήμαρχος Παιδείας Γιάννης Αϊβατίδης και

η Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτερο-

βάθμιας Εκπαίδευσης, Φιλιώ Νόκα, με αφορμή

την επιστροφή των μαθητών στα θρανία.

Ο Δήμος Ιωαννιτών έχει προχωρήσει σε απο-

λύμανση όλων των σχολικών συγκροτημάτων ενώ

έχει εφοδιάσει τα σχολεία με αντισηπτικά και μά-

σκες.

Έχει ληφθεί μέριμνα για τον καθαρισμό δύο

φορές την ημέρα, πρωί και μεσημέρι, ώστε να

υπάρχουν οι καλύτερες συνθήκες υγιεινής κι

ασφάλειας για τους μαθητές.

Στο 7ο Λύκειο ο δήμαρχος μίλησε με τον Διευ-

θυντή του σχολείου, τους καθηγητές και τους μα-

θητές.

Απευθυνόμενος στα παιδιά τόνισε την ανάγκη

να τηρούν τα μέτρα προστασίας, όπως το συχνό

πλύσιμο των χεριών και τις αποστάσεις ώστε

«όλοι μαζί να καταφέρουμε στο τέλος να νική-

σουμε την πανδημία».

«Μας ενδιαφέρει να ολοκληρωθεί ομαλά η σχο-

λική χρονιά και να εξελιχθούν χωρίς προβλήματα

οι πανελλαδικές εξετάσεις που αποτελούν ορό-

σημο της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Νομίζω ότι

με τη δική μας βοήθεια και όλης της εκπαιδευτι-

κής κοινότητας θα πάμε πολύ καλά. Είναι πολύ

σημαντικός ο ρόλος που έχουν οι καθαρίστριες

τις οποίες θέλω να ευχαριστήσω. Πιστεύω ότι όλα

θα εξελιχθούν ομαλά», υπογράμμισε στις δηλώ-

σεις του ο δήμαρχος,

Ανέφερε ότι είναι ορθή η απόφαση για επανα-

λειτουργία των σχολείων καθώς πρέπει να μά-

θουμε να συμβιώνουμε με τον ιό.

«Πρέπει να επανέλθουμε σταδιακά, σε όλα τα

επίπεδα, στην ομαλότητα. Τα σχολεία πρέπει να

λειτουργήσουν με τα νέα μέτρα, η οικονομία πρέ-

πει να ξεκινήσει και να οργανώσουμε το σύστημα

υγείας έτσι ώστε να αντέξει ωσότου βρεθεί μία

οριστική λύση είτε με θεραπεία είτε με εμβόλιο»,

κατέληξε ο Δήμαρχος.

Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας Γιάννης Αϊβατίδης

και η Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτε-

ροβάθμιας Εκπαίδευσης επισκέφθηκαν στη συ-

νέχεια το 1ο Γυμνάσιο Ιωαννίνων όπου με πρωτο-

βουλία του σχολείου έχουν κατασκευαστεί τρισ-

διάστατα πόμολα για την καλύτερη προστασία

των παιδιών.

Λοιμωξιολόγος στο 1ο Γυμνάσιο

Παράλληλα, με τη συμμετοχή των μαθητών του

Γυμνασίου σε όλες τις τάξεις να αγγίζει το 90%,

επαναλειτούργησαν από το πρωί της Δευτέρας οι

σχολικές μονάδες σε ολόκληρη τη χώρα.

Η εικόνα στις τάξεις του 1ου Γυμνασίου ήταν

αντίστοιχη με το ποσοστό προσέλευσης των μα-

θητών να είναι ιδιαίτερα υψηλό, όπως ανέφερε ο

διευθυντής του σχολείου, Γιώργος Πλεύρης. Μία

εικόνα μίας νέας ιδιαιτερότητας όπως χαρακτη-

ριστικά ανέφερε και όχι κανονικότητας, στην

οποία πάντως τα παιδιά έδειξαν ιδιαίτερη προ-

σαρμοστικότητα, ενώ χαρακτηριστικό της πρώ-

της ημέρας του σχολείου ήταν και το ότι τα παι-

διά ακολουθούν με μεγάλη ευκολία τους κανόνες

για τις αποστάσεις και την ατομική υγιεινή.

Στο σχολείο έχουν γίνει και πολλές άλλες πα-

ρεμβάσεις, όπως τα τρισδιάστατα πόμολα στις

πόρτες που ανοίγουν με τους αγκώνες πλέον και

όχι με την παλάμη, ενώ έχουν βαφτεί και σημα-

δάκια στην αυλή του σχολείου, για να τηρούνται

οι αποστάσεις και κατά την ώρα της πρωινής προ-

σευχής και του διαλείμματος.

Στα αξιοσημείωτα της επιστροφής στο σχολείο

για το 1ο Γυμνάσιο, και η ενημέρωση που έγινε

στους μαθητές από υγειονομικό – λοιμωξιολόγο

του νοσοκομείου «Χατζηκώστα» για τη σωστή

χρήση της μάσκας, το σωστό πλύσιμο των χεριών

και γενικότερα για τα μέτρα ατομικής υγιεινής,

ενώ χρησιμοποιήθηκε και ένα ειδικό μηχάνημα, με

υπεριώδη ακτινοβολία, που δείχνει στον χρήση

μετά το πλύσιμο των χεριών με αντισηπτικό, τα

σημεία που ενδεχομένως δεν έχουν καθαριστεί

επαρκώς.

Στο σχολείο βρέθηκαν το πρωί ο περιφερεια-

κός διευθυντής εκπαίδευσης Κων. Καμπουράκης,

ο αντιδήμαρχος Παιδείας Γ. Αϊβατίδης και η πρό-

εδρος της Σχολικής Επιτροπής του δ. Ιωαννιτών

Φιλιώ Νόκα – Ζαράχη. Κοινή συνισταμένη των δη-

λώσεών τους, το ότι η μαζική επιστροφή των μα-

θητών στις τάξεις επιβεβαίωσε και τη σημασία

που έχει για την εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά

και για την ψυχολογία των παιδιών, η επαφή με το

σχολείο και η διά ζώσης εκπαιδευτική διδασκα-

λία.

Η υπουργός Παιδείας

«Προχωρούμε βήμα-βήμα, προσεκτικά, πάντα

στη βάση των οδηγιών των ειδικών», δήλωσε

εξάλλου χθες η υπουργός Παιδείας, Νίκη Κερα-

μέως, από το 7o Γυμνάσιο Αθηνών, όπου συνό-

δευσε τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη

στην εκεί επίσκεψή του. Η υπουργός απέδωσε εύ-

σημα σε γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικούς για

να προσθέσει ότι «μένουμε ασφαλείς και στο σχο-

λείο»

Ο αριθμός των μαθητών των γυμνασίων που

προσήλθαν στο σχολείο φαίνεται να είναι μεγα-

λύτερος από εκείνον των μαθητών του λυκείου.

Στα γυμνάσια, η κοινωνικοποίηση αποτελεί με-

γάλο κίνητρο για τα παιδιά, καθώς θέλουν να

δουν από κοντά τους συμμαθητές και τους φί-

λους τους.

Η φετινή σχολική χρονιά ολοκληρώνεται στις

12 Ιουνίου και οι μαθητές του γυμνασίου και της

Α' και Β' λυκείου θα πρέπει να κρατήσουν όλα τα

βιβλία τους για την αξιοποίησή τους και την επό-

μενη σχολική χρονιά.

Για τα γυμνάσια έως και τις 12 Ιουνίου θα συ-

νεχιστούν τα προγράμματα Ενισχυτικής Διδα-

σκαλίας. Προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις

δεν θα γίνουν και η αξιολόγηση των μαθητών θα

γίνει βάσει των βαθμών των τετραμήνων.

Η Μ. Τζούφη

Τέλος, σε μήνυμα της για την επαναλειτουργία

των σχολείων, η βουλευτής Ιωαννίνων, Μερόπη

Τζούφη, αναφέρει μεταξύ άλλων, τα εξής:

«Από το κλείσιμο των σχολείων μέχρι και σή-

μερα, μαθητές, εκπαιδευτικοί και γονείς κατέβα-

λαν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να συνεχιστεί

η εκπαιδευτική διαδικασία, να διατηρηθεί η επαφή

και να υπάρξει ψυχοκοινωνική υποστήριξη, παρά

τις αντιξοότητες, τις ελλείψεις και την ελάσσονα

συνεισφορά του υπουργείου Παιδείας. Η πανδη-

μία και τα μέτρα αντιμετώπισής της φανέρωσαν

την αξία της ανθρώπινης ζωής, της δημόσιας και

ατομικής υγείας, της κοινωνικής αλληλεγγύης και

της φροντίδας για τις ευπαθείς ομάδες των συ-

νανθρώπων μας. Κατέδειξαν επίσης την ανάγκη

ενίσχυσης του Κοινωνικού Κράτους, της δημό-

σιας Υγείας και Παιδείας.

Όλο αυτό το διάστημα επισημάναμε τα προ-

βλήματα και τις αστοχίες, ενώ προτείναμε μέτρα

βελτίωσης σε συνεργασία με την εκπαιδευτική

κοινότητα και τους ανθρώπους της «πρώτης

γραμμής». Λίγα από αυτά εισακούστηκαν από την

κυβέρνηση και το υπουργείο Παιδείας, το οποίο

επέμεινε στο ολιγοήμερο και αχρείαστο άνοιγμα

των σχολείων -πλην της Γ’ Λυκείου, δίχως την κα-

τάλληλη προετοιμασία και την απουσία κατάλλη-

λων σχολικών υποδομών.

Για το λόγο αυτό, τα μέτρα προφύλαξης πρέ-

πει να τηρούνται τόσο στο σχολείο όσο και στο

σπίτι. Η κυβερνητική προσπάθεια για βεβιασμένη

«επιστροφή στην κανονικότητα» δε σημαίνει πως

ο κίνδυνος έχει παρέλθει, πως ο κορονοϊός εξα-

φανίστηκε. Ας μείνουμε αισιόδοξοι και προσεκτι-

κοί, στηρίζοντας τους μαθητές και τους εκπαι-

δευτικούς με όλα τα μέσα. Καλή επιστροφή, με

υγεία και όρεξη».

Επιμέλεια: Βασίλης Λούπας

Share on facebook
  • Εφημερίδα Ανεξάρτητος
  • Εφημερίδα Ανεξάρτητος
  • Εφημερίδα Ανεξάρτητος