Μαϊ
20

ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ - Η Αυτοδιοίκηση στην «πρώτη γραμμή» της μάχης
Εκτύπωση

Λύσεις και σημαντική βοήθεια έδωσαν οι δράσεις και οι πρωτοβουλίες, της ΚΕΔΕ και όλων των δήμων της χώρας και της Ηπείρου, στην καθημερινότητα πολιτών και επιχειρήσεων, από την αρχή της υγειονομικής κρίσης

 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΟΥΠΑΣ

 

Σημαντικές λύσεις και μεγάλη βοή-

θεια σε εκατομμύρια πολιτών και χι-

λιάδες επιχειρήσεις, έδωσαν οι δρά-

σεις και οι πρωτοβουλίες της Αυτοδι-

οίκησης, από την αρχή της υγειονο-

μικής κρίσης, μέχρι σήμερα, όπως

αυτό αποδεικνύεται από τον απολο-

γισμό της ΚΕΔΕ στην αντιμετώπιση

της υγειονομικής κρίσης της πανδη-

μίας.

Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Δημήτρης

Παπαστεργίου, παρουσίασε χθες τον

απολογισμό των δράσεων, που έφεραν

την Αυτοδιοίκηση να κάνει την πρώτη

της «νίκη», στην εθνική προσπάθεια για

την αναχαίτιση του κορωνοϊού.

«Από την έναρξη εφαρμογής των μέ-

τρων για την αντιμετώπιση των επι-

πτώσεων από την πανδημία του covid-

19, η Αυτοδιοίκηση σε όλη την Ελλάδα,

μπήκε στην «πρώτη γραμμή» της μά-

χης. Η προσπάθεια όμως δεν σταματά

εδώ. Τα δύσκολα είναι μπροστά μας

αλλά είμαστε βέβαιοι ότι και πάλι θα τα

καταφέρουμε. Γιατί έχουμε τη γνώση,

την εμπειρία αλλά και την ικανότητα,

να ανταποκριθούμε στις ευθύνες μας»

δήλωσε ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ.

Σε ότι αφορά τον απολογισμό δρά-

σης, όπως αυτός έγινε από τον κ. Πα-

παστεργίου και αφορούσε όλους τους

Δήμους της Ελλάδας, φαίνεται πως η

ΚΕΔΕ, σε συνεργασία με όλους τους

Δήμους και την κυβέρνηση, με την πο-

λύτιμη στήριξη μεγάλων επιχειρήσεων

αλλά και εθελοντών πολιτών, υλοποί-

ησε με επιτυχία μια σειρά από δράσεις

και πρωτοβουλίες, οι οποίες έδωσαν

άμεσες λύσεις στα μεγάλα ζητήματα

που δημιούργησε στην καθημερινό-

τητα πολιτών και επιχειρήσεων, η υγει-

ονομική κρίση.

«Σε όλη τη διάρκεια της υγειονομι-

κής κρίσης, η ΚΕΔΕ βρισκόταν διαρ-

κώς δίπλα στις δημοτικές αρχές που

κράτησαν τους Δήμους ανοιχτούς και

τις τοπικές κοινωνίες όρθιες. ΚΕΔΕ και

Δήμοι δώσαμε με επιτυχία τον αγώνα

για να κρατήσουμε τις πόλεις μας κα-

θαρές, να διαφυλάξουμε τη δημόσια

υγεία, να παρέχουμε τις υπηρεσίες

μας στους πολίτες χωρίς διακοπή,

αφού πρώτα διαφυλάξαμε την ασφά-

λεια της υγείας των εργαζομένων μας,

να κάνουμε σημαντικά βήματα μπρο-

στά, όσον αφορά την καλύτερη εξυ-

πηρέτηση και διευκόλυνση των πολι-

τών, μέσω της επιτάχυνσης της διαδι-

κασίας ψηφιακής αναβάθμισης των

υπηρεσιών μας, προσπάθεια που θα

συνεχιστεί με ακόμη μεγαλύτερη

ένταση το επόμενο διάστημα, ώστε να

γίνει πράξη το όραμά μας για τους Ψη-

φιακούς Δήμους, αναδείξαμε για μια

ακόμη φορά το ανθρώπινο πρόσωπο

της αυτοδιοίκησης, μέσα από τις κοι-

νωνικές μας δράσεις και πρωτοβου-

λίες», ανέφερε ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ.

Οι δράσεις

Στη συνέχεια προχώρησε σε αναλυ-

τικό απολογισμό, αναφέρθηκε στην

ενίσχυση του έργου των περίπου 4.000

εργαζόμενων στο «Βοήθεια στο Σπίτι»,

στα διάφορα κοινωνικά προγράμματα

και άλλες δομές των Δήμων, ενώ η Αυ-

τοδιοίκηση βοήθησε τους περισσότε-

ρους από τους 780.000 ωφελούμενους

των κοινωνικών προγραμμάτων των

Δήμων.

Συγκεκριμένα, από το Μάρτιο μέχρι

σήμερα, η ΚΕΔΕ, οι 332 Δήμοι όλης

της χώρας και οι εργαζόμενοι στις δη-

μοτικές κοινωνικές υπηρεσίες και προ-

γράμματα, βρέθηκαν διαρκώς στο

πλευρό των κοινωνικά ευάλωτων ομά-

δων συμπολιτών.

Μέσα από το Πρόγραμμα «Βοήθεια

στο Σπίτι» και τις 880 δημοτικές Δομές

Βοήθειας, οι Δήμοι όλης της χώρας και

φυσικά και της Ηπείρου, κάλυψαν τις

ανάγκες σε βασικά είδη (φάρμακα,

τρόφιμα, είδη υγιεινής αλλά σε μια αν-

θρώπινη επαφή) 80.000 περίπου συ-

μπολιτών, ενώ πάνω από 700.000 είναι

εκείνοι που ωφελήθηκαν μέσα από το

ΤΕΒΑ, το πρόγραμμα επισιτιστικής

βοήθειας.

Ακόμη, οι Δήμοι σε όλη την Ελλάδα,

παρά τη δυσχερή οικονομική τους κα-

τάσταση, στήριξαν από την πρώτη

στιγμή τις τοπικές επιχειρήσεις, κυ-

ρίως από το χώρο της εστίασης και

της φιλοξενίας, που έκλεισαν με κυ-

βερνητική εντολή, απαλλάσσοντας τες

από την καταβολή μιας σειράς αντα-

ποδοτικών τελών, αλλά και μειώνοντας

τα ενοίκια όσων μισθώνουν δημοτικά

ακίνητα.

«Και σήμερα, που σταδιακά επι-

στρέφουμε σε συνθήκες κανονικότη-

τας, είμαστε έτοιμοι να υποστηρίξουμε

με νέες δράσεις την προσπάθειά τους

να επαναλειτουργήσουν και να κάνουν

ένα νέο ξεκίνημα, προχωρώντας:

- είτε μειώνοντας τα ανταποδοτικά

τέλη, αν δεν μπορούμε να τους παρα-

χωρήσουμε επιπλέον χώρο για να ανα-

πτύξουν τραπεζοκαθίσματα.

- είτε αυξάνοντας το χώρο που θα

τους διαθέτουμε χωρίς επιπλέον οικο-

νομική επιβάρυνση,. με τέτοιο τρόπο

ώστε να μη θιγεί η ελεύθερη πρό-

σβαση των πεζών, των μητέρων με τα

παιδιά και των ατόμων με αναπηρία,

στον ανοιχτό δημόσιο χώρο», ανέ-

φερε.

Σταδιακή επιστροφή

Σύμφωνα με τον κ. Παπαστεργίου, η

ΚΕΔΕ και όλοι οι δήμοι διαδραματί-

ζουν στρατηγικό ρόλο στην ενική προ-

σπάθεια για σταδιακή επιστροφή της

κοινωνίας και της οικονομίας, σε συν-

θήκες κανονικότητας.

«Είμαστε σε συνεχή διαβούλευση

και συνεργασία με το Υπουργείο Παι-

δείας και τους Δήμους, προκειμένου

να εξασφαλίσουμε την ομαλή επανέ-

ναρξη της λειτουργίας των σχολείων

μας. Ξεκινήσαμε χωρίς προβλήματα με

την γ' Λυκείου και συνεχίζουμε με τους

μαθητές των υπόλοιπων τάξεων του

Λυκείου και του Γυμνασίου. Είναι προ-

τεραιότητά μας η επιστροφή των παι-

διών μας στις σχολικές αίθουσες, να

γίνει σε συνθήκες απόλυτης υγιεινής κι

ασφάλειας.

Θέτουμε ως στόχο την ουσιαστική

στήριξη του Πολιτισμού και των αν-

θρώπων του. Στο πλαίσιο αυτό συμ-

φωνήσαμε να παραχωρήσουμε δω-

ρεάν τους δημοτικούς πολιτιστικούς

χώρους σε καλλιτεχνικούς δημιουρ-

γούς για να διοργανώσουν πολιτιστι-

κές εκδηλώσεις, τηρώντας τους κανό-

νες ασφάλειας των αρμόδιων επιστη-

μόνων. Και συμμετέχουμε στον επανα-

σχεδιασμό, λόγω της έκτακτης κατά-

στασης, των προγραμματισμένων από

τους Δήμους πολιτιστικών δράσεων,

ώστε σε συνεργασία με το Υπουργείο

Πολιτισμού και τη χρηματοδότησή του,

να διοργανωθούν πολλές μικρές πολι-

τιστικές εκδηλώσεις σε κάθε δήμο.

Έμπρακτη αναγνώριση του έργου

της Αυτοδιοίκησης στην πανδημία,

αποτελεί η έκτακτη χρηματοδότηση

των Δήμων με 75 εκατομμύρια ευρώ

από το Υπουργείο Εσωτερικών, καθώς

και η δημόσια δέσμευση του Υπουρ-

γού για επιπλέον χρηματοδότησή μας,

για την αντιμετώπιση των πρόσθετων

αναγκών που δημιούργησε η πανδη-

μία. Η επιχορήγηση έρχεται σε μια κρί-

σιμη στιγμή κι είναι σημαντικό που η

σημερινή κυβέρνηση αντιλαμβάνεται

έμπρακτα, τόσο την ανάγκη να στηρι-

χθεί η αυτοδιοίκηση, όσο και τον ση-

μαντικό ρόλο που διαδραματίζει στη

διαχείριση κρίσιμων καταστάσεων,

που αφορούν την καθημερινότητα των

πολιτών.

Οι Δήμοι θα συνεχίσουμε να εργα-

ζόμαστε και να βρισκόμαστε διαρκώς

δίπλα στον πολίτη.

Παρά την κρίση, κρατήσαμε ανοικτή

στους πολίτες την πλατφόρμα δήλω-

σης των επιπλέον τετραγωνικών που

δημιουργήσαμε ως ΚΕΔΕ , σε συνερ-

γασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Δια-

κυβέρνησης, το Υπουργείο Εσωτερι-

κών, την ΑΑΔΕ και τη ΓΓΠΣ. Το πολι-

τικό προσωπικό και οι εργαζόμενοι της

ΚΕΔΕ έδωσαν το διάστημα αυτό δυνα-

μικό παρόν στην προσπάθεια μας να

είμαστε διαρκώς στο πλευρό των Δή-

μων και των πολιτών, αποδεικνύοντας

για μια ακόμη φορά ότι έχουν τη

γνώση, την εμπειρία και την ικανότητα

να ανταποκριθούν σε δύσκολες κατα-

στάσεις», κατέληξε στις δηλώσεις του

ο κ. Παπαστεργίου.

 

Share on facebook
  • Εφημερίδα Ανεξάρτητος
  • Εφημερίδα Ανεξάρτητος
  • Εφημερίδα Ανεξάρτητος