Μαϊ
28

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ - Άγγιξαν τις 100.000 οι οικοδομικές e-adeies
Εκτύπωση

Ηλεκτρονικά όλες οι διαδικασίες και εγκρίσεις για οικοδομική άδεια – Στόχος, το σύστημα e-adeies να ανοίξει το δρόμο για να ολοκληρωθεί ο Ενιαίος Ψηφιακός Χάρτης, ώστε να μπορεί να εκδίδεται κάθε άδεια με ευθύνη του μηχανικού

 

 

Η απολύτως επιτυχημένη λειτουργία και τα οφέλη που προκύ-

πτουν για την οικονομία, την ανάπτυξη και τις επενδύσεις επι-

σφραγίζονται από τα επίσημα απολογιστικά στοιχεία για τον ενά-

μιση χρόνο λειτουργίας του συστήματος ηλεκτρονικής έκδοσης

οικοδομικών αδειών, μέσω του συστήματος e-adeies, που δίνει

το ΤΕΕ στη δημοσιότητα.

Η ηλεκτρονική έκδοση οικοδομικών αδειών αποτελεί μία από τις

μεγάλες μεταρρυθμίσεις που έχει υποστηρίξει το Τεχνικό Επιμε-

λητήριο Ελλάδας και έχει βοηθήσει ήδη σημαντικά, στον ενάμιση

χρόνο εφαρμογής του, να συντομευθούν οι χρόνοι για την έκδοση

αδειών και να μειωθεί το κόστος.

Το σύστημα e-adeies, που διαρκώς αναπτύσσεται και διευρύνε-

ται, εντάσσοντας νέες υπηρεσίες και διαδικασίες στη λειτουργία

του, ως εμβληματική ψηφιακή μεταρρύθμιση, που υλοποίησε και

λειτουργεί το ΤΕΕ, με την ενεργό και υπεύθυνη συμμετοχή των ελ-

λήνων διπλωματούχων μηχανικών, συμβάλει αποφασιστικά στην

αναβάθμιση του ίδιου του έργου των μηχανικών, στην αξιοπιστία

και τη διαφάνεια της αδειοδότησης τεχνικών έργων και επενδύσεων

αλλά και στην ψηφιακή μετάβαση του κράτους.

Ταυτοχρόνως ανοίγει το δρόμο για την επόμενη μεγάλη μεταρ-

ρύθμιση, τον Ενιαίο Ψηφιακό Χάρτη, που αποτελεί πρωτοβουλία

του ΤΕΕ και του Προέδρου του Γιώργου Στασινού, η οποία έχει υι-

οθετηθεί και θεσμοθετηθεί ήδη από την κυβέρνηση, ώστε να ξεκι-

νήσει η υλοποίησή του και να τεθεί σε λειτουργία σε σύντομο, σχε-

τικά, χρόνο.

Η έκθεση Doing Business της Παγκόσμιας Τράπεζας έχει τεκμη-

ριώσει τη συμβολή του συστήματος e-adeies στην επιτάχυνση των

διαδικασιών και στη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος

και την τρέχουσα περίοδο το ΤΕΕ έχει αποστείλει εκ νέου σχετικά

στοιχεία στον διεθνή οργανισμό για την αξιολόγηση της εξέλιξης

αυτής της μεταρρύθμισης.

Τα στοιχεία απολογισμού της μέχρι σήμερα λειτουργίας της ηλε-

κτρονικής έκδοσης οικοδομικών αδειών, μέσω του συστήματος eadeies,

στο πλαίσιο της καθιερωμένης συνεργασίας τους, απέ-

στειλε το ΤΕΕ στο ΥΠΕΝ, κατόπιν αιτήματος της Γενικής Γραμμα-

τείας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος.

Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός δήλωσε σχετικά: «Από

τον Οκτώβρη του 2018 ξεκινήσαμε μια μεγάλη μεταρρύθμιση που

ήδη είχε αργήσει πολύ: την ηλεκτρονική έκδοση οικοδομικών

αδειών. Οι μηχανικοί υποβάλλουν ηλεκτρονικά τους φακέλους των

αδειών δόμησης και οι υπηρεσίες ελέγχουν και διεκπεραιώνουν

ηλεκτρονικά τα αιτήματα, με τις άδειες να εκδίδονται ηλεκτρονικά

και με πλήρη διαφάνεια σε κάθε στάδιο της διαδικασίας. Όλοι οι

εμπλεκόμενοι πλέον γνωρίζουν σε ποιο σημείο βρίσκεται η κάθε

υπόθεση και κάθε βήμα για την έκδοση μιας άδειας έχει χαρτο-

γραφηθεί και παρακολουθείται. Κάποιοι είδαν αυτήν την μεταρ-

ρύθμιση επιφυλακτικά, αλλά πλέον νομίζω ότι όλοι βλέπουν πως εί-

ναι αποτελεσματικό.

Όλο και περισσότερες διαδικασίες που αφορούν τις Υπηρεσίες

Δόμησης εντάσσονται στο e-adeies. Μέχρι τώρα πάμε καλά. Μάλι-

στα, το ΤΕΕ πολύ γρήγορα έφτιαξε την αντίστοιχη διαδικασία και

ενέταξε στο e-adeies και την υποβολή και διεκπεραίωση φακέλων

στα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής, που καθυστερούσαν πολύ τα προη-

γούμενα χρόνια. Σύντομα θα γίνει το ίδιο και με τα Συμβούλια πο-

λεοδομικών Θεμάτων που επίσης αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις

σε όλη τη χώρα. Τώρα όμως, που απέκτησε και η κοινωνία και η δη-

μόσια διοίκηση ακόμη μεγαλύτερη εξοικείωση με τις ηλεκτρονικές

διαδικασίες, λόγω του lockdown, νομίζω ότι είναι η ώρα να τρέξουν

και όλα τα υπόλοιπα, οι διαδικασίες που δεν έχουν ενταχθεί ακόμη

στο σύστημα e-adeies. Για παράδειγμα, να γίνονται όλες οι διαδι-

κασίες και εγκρίσεις που απαιτούνται για την έκδοση οικοδομικής

άδειας μέσα από το ηλεκτρονικό σύστημα, όπως οι βεβαιώσεις του

δασαρχείου, της αρχαιολογίας, του κτηματολογίου. Ακόμη και οι

ασφαλιστικές εισφορές των οικοδομικών έργων θα μπορούσαν να

ενταχθούν, όπως και η ενημέρωση της Αστυνομίας ή τα γραφεία

Πυρασφάλειας της Πυριοσβεστικής. Μπορούμε να προχωρήσουμε

ακόμη πιο δυναμικά, ακόμη περισσότερο: να εντάξουμε με τον ίδιο

τρόπο τις διαδικασίες για τη σύνδεση των οικοδομών με το φυσικό

αέριο ή την ηλεκτροδότηση. Με ξεκάθαρους κανόνες, κοινό πλαί-

σιο και συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα. Έτσι θα ξέρουν οι πολί-

τες και οι επιχειρήσεις ότι θα μπορούν να παρακολουθούν το σύ-

νολο της υπόθεσής τους ηλεκτρονικά και οι μηχανικοί ότι μπορούν

να ολοκληρώσουν το σύνολο μιας αδειοδότησης οικοδομικού έρ-

γου ηλεκτρονικά. Και οι συναρμόδιες υπηρεσίες να γνωρίζουν και

να παρακολουθούν τις υποθέσεις ηλεκτρονικά, χωρίς χαμένες

ώρες και κόστος που δεν χρειάζεται πλέον να επωμίζεται ούτε το

δημόσιο ούτε οι πολίτες. Στόχος είναι, το ηλεκτρονικό σύστημα έκ-

δοσης αδειών e-adeies να ανοίξει το δρόμο ώστε όταν ολοκληρω-

θεί και ο Ενιαίος Ψηφιακός Χάρτης, η επόμενη μεγάλη μεταρρύθ-

μιση που θα κάνει «ηλεκτρονικό και τον σχεδιασμό και τις επιτελι-

κές λειτουργίες του κράτους, να μπορεί να εκδίδεται κάθε άδεια

με ευθύνη του μηχανικού που θα την αναλαμβάνει».

Βασικά στοιχεία και συμπεράσματα

Από τα βασικά στατιστικά στοιχεία του ηλεκτρονικού συστήματος

e-adeies προκύπτει ότι:

- Έχουν ήδη διεκπεραιωθεί μέσω του πληροφοριακού συστήμα-

τος του ΤΕΕ σχεδόν 100 χιλιάδες οικοδομικές άδειες (99.611), ενώ

αν συνυπολογιστούν και οι υπόλοιπες εγκρίσεις, αναθεωρήσεις κλπ

διαδικασίες που εξομοιώνονται με άδειες, ο αριθμός ανέρχεται σε

σχεδόν 130 χιλιάδες (129.390).

- Μειώθηκε θεαματικά ο χρόνος έκδοσης αδειών δόμησης, που

διεκπεραιώνονται μέσω του συστήματος e-adeies, όπου πλέον η

συντριπτική πλειοψηφία των υποθέσεων καταναλώνει από 0-10 ημέ-

ρες ή από 10 έως 30 ημέρες, όταν στο προηγούμενο καθεστώς

απαιτούνταν για την έκδοση οικοδομικής άδειας, μόνο στις διαδι-

κασίες που ενέπλεκαν τις Υπηρεσίες Δόμησης, από 2 έως 8 μήνες,

ενώ για την αδειοδότηση συνολικά από 5 έως 30 μήνες.

- Πριν λίγες ημέρες ξεκίνησε μέσα από το σύστημα e-adeies η

ηλεκτρονική υποβολή φακέλων προς τα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής

έχουν συγκροτηθεί ανά περιοχή και ήδη, σε λιγότερο από έναν

μήνα λειτουργίας, έχουν υποβληθεί 583 φάκελοι προς έλεγχο από

τις ΥΔΟΜ και απόφαση των ΣΑ.

- Ακόμη, ξεκίνησε μέσα από το ηλεκτρονικό σύστημα e-adeies η

έκδοση αδειών δόμησης για κεραίες κινητής τηλεφωνίας κατ΄

εφαρμογή του νέου νόμου που υποστήριξε το ΤΕΕ και προώθησε

το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε συνεργασία με το

ΥΠΕΝ, όπου έχουν εκδοθεί τις πρώτες ημέρες εφαρμογής 21 τέ-

τοιες άδειες.

Από τα άλλα επιμέρους στοιχεία αξίζει να σημειωθούν τα εξής

ενδιαφέροντα:

Έχουν εκδοθεί 4.298 Άδειες κατηγορίας 1

Έχουν εκδοθεί 704 Άδειες κατηγορίας 2

Έχουν εκδοθεί 8.223 Άδειες κατηγορίας 3

Έχουν εκδοθεί 8.087 Προεγκρίσεις Οικοδομικής Άδειας

Έχουν εκδοθεί 56.400 Εγκρίσεις Εργασιών Μικρής Κλίμακας

(ΕΕΜΚ)

Έχουν υποβληθεί προς έκδοση 2.457 άδειες κατεδάφισης και

από αυτές εκδόθηκαν 1.853.

Η Έγγραφη Βεβαίωση Όρων Δόμησης και Απαιτούμενων Εγκρί-

σεων για τις οικοδομικές άδειες κατηγορίας 3 είναι εξαιρετικά δη-

μοφιλείς κατηγορίες στους μηχανικούς χρήστες.

Οι αναθεωρήσεις και ενημερώσεις αδειών είναι διαδεδομένη

πρακτική και σχετικά δημοφιλείς κατηγορίες στο e-adeies.

Από τον Μεταγενέστερο Έλεγχο Φορολογικών Οικοδομικής

Άδειας Κατ. 3 αποδεικνύεται ότι η συμμόρφωση προς τις διατάξεις

βρίσκεται σε υψηλότατο επίπεδο.

Λειτουργεί πλέον μέσω του e-adeies ένα αξιόπιστο και ολοκλη-

ρωμένο σύστημα αποτύπωσης της οικοδομικής δραστηριότητας,

των επενδύσεων και παρακολούθησης των εξελίξεων στο δομημένο

περιβάλλον αλλά και των τάσεων που κάθε φορά αναπτύσσονται

σε αυτό. Αξίζει να σημειωθεί ότι το τελευταίο εξεταζόμενο δίμηνο

(Μαρτίου Απριλίου 2020) παρουσιάζεται ισχυρή κάμψη του ρυθμού

υποβολής και έκδοσης πράξεων, καθώς η επιδημία του κορωνοϊού

αφενός παρέλυσε καταρχήν τη λειτουργία των αρμόδιων υπηρε-

σιών και αφετέρου στη συνέχεια εμπόδισε κατά πολύ το έργο των

μηχανικών.

Παρότι οι περισσότερες διαδικασίες που εμπλέκουν τις Υπηρε-

σίες Δόμησης γίνονται πλέον ηλεκτρονικά, δεν ισχύει το ίδιο για

εγκρίσεις, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά κλπ (όπως αυτά που αφορούν

ιδιοκτησιακά θέματα) που εκδίδονται από άλλες υπηρεσίες, όπως

για παράδειγμα οι δασικές και αρχαιολογικές υπηρεσίες κλπ.

Επιπλέον, δεν διεκπεραιώνονται ακόμη ηλεκτρονικά και δεν δια-

συνδέονται με την ηλεκτρονική έκδοση οικοδομικών αδειών διαδι-

κασίες που από το νόμο είναι αλληλένδετες, όπως η σύνδεση με

τα δίκτυα κοινής ωφέλειας (ηλεκτροδότηση, ύδρευση, φυσικό αέ-

ριο, κλπ). Το ΤΕΕ κάνει κάθε προσπάθεια να ενταχθούν και οι δια-

δικασίες αυτές στην ηλεκτρονική αδειοδότηση καθώς εν τέλει όλες

οι πληροφορίες αυτές θα εντάσσονται και στην Ηλεκτρονική Ταυ-

τότητα Κτιρίου που ξεκινά σε λίγους μήνες.

Η συνεργασία τόσο των συναρμόδιων Υπουργείων όσο και των

φορέων και εταιρειών που εμπλέκονται είναι κρίσιμη για την ολο-

κλήρωση αυτής της διασύνδεσης και την καλύτερη και πιο ολο-

κληρωμένη εξυπηρέτηση μελετητών, μηχανικών, επιχειρήσεων και

πολιτών.

Share on facebook
  • Εφημερίδα Ανεξάρτητος
  • Εφημερίδα Ανεξάρτητος
  • Εφημερίδα Ανεξάρτητος