Μαϊ
28

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ - Ενδυνάμωση της συνεργασίας με την Ύπατη Αρμοστεία
Εκτύπωση

Με στόχο ένα κοινό πεδίο δράσεων προς όφελος των αιτούντων άσυλο, των προσφύγων και των τοπικών κοινωνιών

 

 

Μνημόνιο για την εδραίωση και την ενδυνά-

μωση της συνεργασίας τους σε ένα κοινό πεδίο

δράσεων προς όφελος των αιτούντων άσυλο,

των προσφύγων και των τοπικών κοινωνιών,

υπέγραψαν χθες ο Δήμος Ιωαννιτών και η

Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυ-

γες.

Στόχος μιας τέτοιας συνεργασίας, είναι η βελ-

τίωση της πρόσβασης σε υπηρεσίες και η ανά-

πτυξη στρατηγικών και προγραμμάτων για την

αρμονική ένταξη των προσφύγων που βρίσκονται

στα Ιωάννινα.

Οι μορφές στήριξης και συνεργασίας θα είναι

μέσω της παροχής τεχνικών συμβουλών σε έναν

ευρύ τομέα (συμπεριλαμβανομένης της ένταξης,

της προστασίας, της νομοθεσίας για τους πρό-

σφυγες, της άτυπης εκπαίδευσης και της επικοι-

νωνίας με τις κοινότητες), καθώς και μέσω της

στήριξης σε ζητήματα συντονισμού, ανάπτυξης

προγραμμάτων και δραστηριοτήτων άντλησης

πόρων.

Ο Δήμαρχος Ιωαννίνων, Μωυσής Ελισάφ, αφού

ευχαρίστησε την Ύπατη Αρμοστεία για την υπο-

στήριξη, δήλωσε ότι καινοτόμες συνεργασίες

όπως αυτή που συνήφθη σήμερα, είναι πολύ ση-

μαντικές, ειδικά την παρούσα περίοδο κατά την

οποία βρισκόμαστε αντιμέτωποι με πολλές και πο-

λύπλοκες προκλήσεις, που συνοδεύουν τους

πρόσφυγες στην αναζήτηση προστασίας και βιώ-

σιμων λύσεων.

«Ο Δήμος Ιωαννιτών είχε διαχρονικά μια ιδιαί-

τερα εποικοδομητική σχέση με την Ύπατη Αρμο-

στεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, η οποία το

τελευταίο διάστημα έχει ενισχυθεί και επισφραγί-

ζεται σήμερα με την υπογραφή του Μνημονίου,

μέσω του οποίου θα αναζητήσουμε νέους τρό-

πους στην επίλυση προβλημάτων που αφορούν

το προσφυγικό» σημείωσε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά του ο Αντιπρόσωπος του Ύπα-

του Αρμοστή του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην

Ελλάδα, Philippe Leclerc, τόνισε: «Ο Δήμος Ιωαν-

νιτών αποτελεί πρότυπο για πολλές άλλες πόλεις

στην Ελλάδα εδώ και πολλά χρόνια, στον τομέα

της υποδοχής προσφύγων. Οι πρόσφυγες που

βρίσκονται στα Ιωάννινα, απολαμβάνουν τη φι-

λοξενία της τοπικής κοινότητας. Μέσω του Μνη-

μονίου Συνεργασίας επιδιώκουμε να ενδυναμώ-

σουμε τις καλές πρακτικές που ήδη εφαρμόζο-

νται». Παράλληλα, υπενθύμισε ότι «όλοι είμαστε

άνθρωποι εξίσου ευάλωτοι μπροστά στην πανδη-

μία του Covid – 19, ο οποίος δεν κάνει διακρί-

σεις».

Μετά την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργα-

σίας ο Δήμαρχος Ιωαννίνων παρέδωσε στον κ.

Leclerc αναμνηστικά δώρα των Ιωαννίνων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κ. Ελισάφ υπέγραψε

την εκστρατεία Cities #WithRefugees της Ύπατης

Αρμοστείας, ενώνοντας δυνάμεις με άλλους Δη-

μάρχους και τοπικές αρχές από όλο τον κόσμο,

που συνεισφέρουν στην προώθηση της ένταξης

και της υποστήριξης των προσφύγων. Ήδη, 246

Δήμαρχοι έχουν υπογράψει την εκστρατεία ανά

τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων τριών από την

Ελλάδα (Αθήνα, Λειβαδιά, Σύμη).

Share on facebook
  • Εφημερίδα Ανεξάρτητος
  • Εφημερίδα Ανεξάρτητος
  • Εφημερίδα Ανεξάρτητος