Μαϊ
28

Εσπευσμένα 400 επιπλέον αστυνομικοί στον Έβρο
Εκτύπωση

Πρόκειται κυρίως για αστυνομικούς των ΜΑΤ από Βόρεια Ελλάδα και Θεσσαλία, καθώς και από άλλες υπηρεσίες από διάφορες περιοχές

 

Στον Έβρο βρέθηκε χθες ο υπουργός

Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσο-

χοΐδης, ενώ την ίδια ώρα ξεκινάει η ενί-

σχυση των αστυνομικών δυνάμεων στην

περιοχή με περίπου 400 αστυνομικούς

από διάφορες περιοχές της Ελλάδας.

Ο κ. Χρυσοχοΐδης έφτασε στην Αλεξαν-

δρούπολη και από εκεί θα πραγματοποιή-

σει περιοδεία στη συνοριακή γραμμή του

Έβρου. Στη συνέχεια, προήδρευσε σε σύ-

σκεψη με τον δήμαρχο Αλεξανδρούπολης

και τους επικεφαλής των αστυνομικών δυ-

νάμεων στο Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης

στις Φέρες.

Ο υπουργός ενημερώθηκε, επίσης, για

την πορεία των ενεργειών που αφορούν

στην κατασκευή του νέου φράχτη 26 χιλιο-

μέτρων στον Έβρο, που προχωρούν με

γρήγορες διαδικασίες. Σημειώνεται ότι ανα-

μένεται η τεχνική μελέτη για την κατασκευή

του νέου φράχτη, προκειμένου να κινηθούν

οι διαδικασίες για την ανάδειξη του αναδό-

χου του έργου, που θα έχουν ολοκληρωθεί

στο αμέσως επόμενο διάστημα.

Σε αυτή τη φάση και μέχρι και την Παρα-

σκευή 29 Μαΐου, με διαταγή του Αρχηγείου

της ΕΛ.ΑΣ που εκδόθηκε χτες, θα έχουν με-

ταβεί και θα έχουν αναπτυχθεί σε όλη τη

συνοριακή γραμμή του Έβρου συνολικά

400 αστυνομικοί για την ενίσχυση της φύ-

λαξης.

Πρόκειται κυρίως για αστυνομικούς των

ΜΑΤ από Βόρεια Ελλάδα και Θεσσαλία,

αλλά και δύο διμοιρίες από την Αθήνα, κα-

θώς και από άλλες υπηρεσίες από διάφο-

ρες περιοχές.

Παράλληλα, επισπεύδονται οι διαδικα-

σίες για την πρόσληψη των νέων συνορια-

κών φυλάκων που έχουν ήδη καταταγεί με

τον πρόσφατο διαγωνισμό, αλλά δεν έχουν

ακόμα προσληφθεί, καθώς προέκυψε το

θέμα του κορωνοϊού και όλες οι διαδικασίες

«πάγωσαν». Τώρα όμως, θα γίνει ταχύτατα

η ολοκλήρωση των αθλητικών διαδικασιών

και ταχύρρυθμη εκπαίδευση των κατατα-

χθέντων, προκειμένου να αναλάβουν υπη-

ρεσία. Πρόκειται για 400 συνοριακούς φύ-

λακες για τον Έβρο και άλλους 660 για τα

νησιά του Βορείου Αιγαίου.

Υψηλόβαθμο στέλεχος του Υπουργείου

Προστασίας του Πολίτη, επεσήμανε ότι

ποτέ δεν χαλάρωσαν τα μέτρα φύλαξης του

Έβρου, μετά την τελευταία προσπάθεια ει-

σβολής μεταναστών που προσέκρουσε

στην άμεση αντίδραση των ελληνικών δυ-

νάμεων, ωστόσο τώρα ενισχύεται ακόμα πε-

ρισσότερο η παρουσία της αστυνομίας, κα-

θώς «η Τουρκία κρατάει συνεχώς ψηλά το

θέμα».

Αξίζει να σημειωθεί τέλος ότι φέτος αυ-

ξάνεται σημαντικά και ο αριθμός των εισα-

κτέων με τις Πανελλήνιες εξετάσεις στην

Ελληνική Αστυνομία, για την αύξηση του

προσωπικού του Σώματος. Συγκεκριμένα,

θα εισαχθούν 730 στη Σχολή Αστυφυλάκων

και 70 στην Σχολή Αξιωματικών, έναντι 310

και 40 αντίστοιχα, που ήταν πέρσι.

«Πράσινο φως» από το ΣτΕ

στην αύξηση των συνοριακών

φυλάκων

Ενέκρινε το Συμβούλιο της Επικρατείας

την αύξηση κατά 480 των οργανικών θέ-

σεων των συνοριακών φυλάκων και αναμέ-

νεται να ακολουθήσει η διαδικασία των προ-

σλήψεων.

Η αύξηση των οργανικών θέσεων απο-

σκοπεί στην αποτελεσματική φύλαξη των

Προαναχωρησιακών Κέντρων Κράτησης

Αλλοδαπών (ΠΡΟ.ΚΕ.Κ.Α.), που λειτουρ-

γούν στην Αττική, Κόρινθο, Ξάνθη και

Δράμα, όπου κρατούνται παράτυποι μετα-

νάστες.

Ειδικότερα, στο ΣτΕ κατατέθηκε για νο-

μοπαρασκευαστική επεξεργασία σχέδιο

Προεδρικού Διατάγματος για την σύσταση

οργανικών επί θητεία θέσεων συνοριακών

φυλάκων ορισμένου χρόνου.

Σύμφωνα με το σχέδιο Προεδρικού Δια-

τάγματος η πρόσληψη των 480 συνοριακών

φυλάκων κρίνεται επιβεβλημένη, γιατί “αφε-

νός μεν θα συμβάλει στην αντιμετώπιση του

μεταναστευτικού-προσφυγικού φαινομέ-

νου, αφετέρου δε θα αποτελέσει το πρό-

κριμα για την επιστροφή ικανού αριθμού”

από το ένστολο προσωπικό των κατά τό-

πους Διευθύνσεων Αστυνομίας και αστυνο-

μικών υπηρεσιών όλης της επικράτειας, που

απασχολείται με απόσπαση στα

ΠΡΟ.ΚΕ.Κ.Α., “με άμεση απόρροια την

παύση δαπανών οδοιπορικών, εκτός έδρας,

διαμονής και διατροφής του εν λόγω προ-

σωπικού και τη διάθεσή τους προς εκτέ-

λεση της αποστολής του Σώματος στις πε-

ριοχές αρμοδιότητας των υπηρεσιών όπου

ανήκουν οργανικά”.

Η δαπάνη για την πρόσληψη των 480

νέων συνοριακών φυλάκων ανέρχεται στα

8.536.224 ευρώ και θα καλυφθεί από το

συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του προ-

γράμματος δημοσίων επενδύσεων, σύμ-

φωνα με το σχέδιο διατάγματος.

Το Ε’ Τμήμα του ΣτΕ με πρόεδρο τον

αντιπρόεδρο Παναγιώτη Ευστρατίου και ει-

σηγήτρια την πάρεδρο Θεώνη Κανελλο-

πούλου, έκρινε νόμιμο το σχέδιο διατάγμα-

τος με την υπ΄ αριθμ. 101/2020 γνωμοδό-

τησή του.

Share on facebook
  • Εφημερίδα Ανεξάρτητος
  • Εφημερίδα Ανεξάρτητος
  • Εφημερίδα Ανεξάρτητος