Ιουν
06

ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΙ - Η ΠΝΠ τους δικαιώνει, ο δήμος λέει «όχι»
Εκτύπωση

Διαμαρτυρία και ένταση στο Δημαρχείο λόγω της άρνησης του δήμου να πληρώσει τους σχολικούς τροχονόμους για το διάστημα που δε λειτουργούσαν τα σχολεία

 

 

Τα έξοδα κίνησης των 176 ευρώ το μήνα,

διεκδικούν οι 52 σχολικοί τροχονόμοι στο

δήμο Ιωαννιτών, για τους μήνες Μάρτιο,

Απρίλιο και Μάιο, με τη δημοτική αρχή

ωστόσο να επικαλείται αρνητική νομική γνω-

μοδότηση, με το σκεπτικό, ότι αφού οι σχο-

λικές μονάδες ήταν κλειστές το διάστημα

αυτό, δε δικαιολογείται η πληρωμή των εξό-

δων κίνησης.

Ωστόσο, ήδη από τα μέσα Απριλίου το υπ.

Εσωτερικών μετά από παρέμβαση της ΚΕΔΕ

και επιστολές δημάρχων ανά την Ελλάδα, έχει

δώσει λύση, εγκρίνοντας την καταβολή της

αποζημίωσης των σχολικών τροχονόμων ανά

την Ελλάδα, για το διάστημα που δε λειτουρ-

γούσαν τα σχολεία. Έτσι, στην Πράξη Νομο-

θετικού Περιεχομένου ορίζεται σαφώς, ότι οι

σχολικοί τροχονόμοι θα πληρωθούν κανονικά

τα έξοδα κίνησης, όπως λέγεται το αντίτιμο

των 176 ευρώ μηνιαίως, γιατί βρέθηκαν ξαφ-

νικά χωρίς αντικείμενο εργασίας, χωρίς δική

τους υπαιτιότητα, αλλά με απόφαση του κρά-

τους.

Έτσι, από τα μέσα Απριλίου αρκετοί δήμοι

σε όλη την Ελλάδα έχουν ήδη προχωρήσει

στην καταβολή των οφειλομένων χρημάτων

(Πάτρα, Καλαμάτα, Ελασσόνα, Καματερό κ.α)

στους σχολικούς τροχονόμους, όχι όμως και

στο δήμο Ιωαννιτών.

Οι 52 σχολικοί τροχονόμοι, γυναίκες στο σύ-

νολό τους συγκεντρώθηκαν το πρωί της Πα-

ρασκευής στο Δημαρχείο, και με τη συμπαρά-

σταση του ΕΚΙ πραγματοποίησαν παράσταση

διαμαρτυρίας, απαιτώντας από τη δημοτική

αρχή, να καταβάλλει τα χρήματα που τους

οφείλει.

Επικαλούνται μάλιστα εκτός από την Πράξη

Νομοθετικού Περιεχομένου και τη δεύτερη κα-

τανομή χρημάτων από το υπ. Εσωτερικών εν

μέσω της πανδημίας στους δήμους, όπου ανα-

φέρεται, όπως υποστηρίζουν, ότι τα χρήματα

δίνονται μεταξύ άλλων και για την κάλυψη των

εξόδων κίνησης των σχολικών τροχονόμων.

Η Δήμητρα Κατσούδα εκπρόσωπος των

σχολικών τροχονόμων μετέφερε το αίτημα των

συναδέλφων της για άμεση καταβολή των εξό-

δων κίνησης, ενώ σφοδρή επίθεση στη δημο-

τική αρχή και προσωπικά στον δήμαρχο Μ.

Ελισάφ για τη στάση του απέναντι στην αντι-

προσωπεία που τον επισκέφτηκε στο γραφείο

του, εξαπέλυσαν ο πρόεδρος του ΕΚΙ Νίκος

Έξαρχος και ο Αλέξανδρος Μπαλακέρας, μέ-

λος του ΔΣ του ΕΚΙ.

Η δημοτική σύμβουλος Όλυ Τσουμάνη, ανέ-

φερε από την πλευρά της, ότι το δημ. συμ-

βούλιο είχε καταλήξει σε ομόφωνο ψήφισμα

για την πληρωμή των σχολικών τροχονόμων,

ενώ πρόσθεσε, ότι απαιτείται νομοθετική ρύθ-

μιση και για την κατοχύρωση των ασφαλιστι-

κών δικαιωμάτων των εργαζομένων.

Λίγο πριν την αποχώρησή τους από το ση-

μείο, επικράτησε ένταση ανάμεσα στις σχολι-

κές τροχονόμους, τα μέλη της διοίκησης του

ΕΚΙ που ήταν παρόντα και στον Β. Τσαμπαλά,

πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθ-

μιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων.

Υπενθυμίζεται, ότι οι σχολικοί τροχονόμοι

αποζημιώνονται με το ποσό των 176,00€ μηνι-

αίως για το χρονικό διάστημα Οκτωβρίου -

Μαΐου και με το ποσό των 120,00€ για το μήνα

Σεπτέμβριο και των 88,80€ για το μήνα Ιούνιο.

Καταγγελία του ΕΚΙ

Σε ανακοίνωσή του το Εργατικό Κέντρο

αναφέρει μεταξύ άλλων:

«Ο δήμαρχος επικαλέστηκε νομικά κωλύ-

ματα που εμποδίζουν την οικονομική επιτροπή

να αποφασίσει την εκταμίευση της αποζημίω-

σης προς τις εργαζόμενες.

Το Δημοτικό Συμβούλιο με ομόφωνη από-

φασή του είχε εγκρίνει την ικανοποίηση του αι-

τήματος του Συλλόγου Σχολικών Τροχονόμων.

Δυο μήνες μετά η Δημοτική Αρχή εμπαίζει

τις εργαζόμενες αφήνοντάς τες απλήρωτες

όταν γι αυτές το πενιχρό ποσό των 176 ευρώ

αποτελεί πολύτιμο εισόδημα για την επιβίωση

τους.

Καταγγέλλουμε τον Τσαμπαλά Βασίλειο,

Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθ-

μιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιωαννιτών που με

απύθμενο θράσος καταφέρθηκε εναντίων των

Σχολικών Τροχονόμων για την συγκέντρωση

διαμαρτυρίας τους, λέγοντας ότι τα ζητήματα

αυτά λύνονται με επιστολές και όχι με δια-

μαρτυρίες. Παράλληλα είχε το θράσος να τις

νουθετήσει ότι δεν δικαιούνται να απαιτούν να

πληρωθούν γιατί δεν αμείβονται, αλλά αποζη-

μιώνονται για τα μεταφορικά έξοδα που δεν

κατέβαλαν την περίοδο της καραντίνας.

Για τη Δημοτική Αρχή αποτελεί συνειδητή

πολιτική επιλογή η μη καταβολή της αποζη-

μίωσης των σχολικών τροχονόμων, γιατί ιε-

ράρχησή της είναι η εξυπηρέτηση των επιχει-

ρηματικών συμφερόντων που τόσο πιστά υπη-

ρετεί όλο αυτό το διάστημα», αναφέρεται με-

ταξύ άλλων.

Share on facebook
  • Εφημερίδα Ανεξάρτητος
  • Εφημερίδα Ανεξάρτητος
  • Εφημερίδα Ανεξάρτητος