Ιουν
06

Διαγωνισμός και βραβείο για το «ομορφότερο μπαλκόνι»
Εκτύπωση

Δράσεις ευαισθητοποίησης για το περιβάλλον υλοποιεί ο Δ. Ιωαννιτών

 

 

Διαγωνισμό φωτογραφίας για τους μαθητές

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-

σης διοργανώνει ο Δήμος Ιωαννιτών με αφορμή

την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, όπως

έχει οριστεί η 5η Ιουνίου.

Σκοπός του διαγωνισμού με θέμα «Η πόλη που

δεν ξέρουμε», είναι η κινητοποίηση και συμμετοχή

παιδιών και εφήβων σε πιο βιώσιμα μοντέλα τρό-

που ζωής, μέσω της φωτογραφίας.

Τη διεξαγωγή του διαγωνισμού ανακοίνωσε

κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ο αντιδή-

μαρχος Πρωτογενούς Τομέα, Περιφερειακής

Ανάπτυξης και Προστασίας Περιβάλλοντος και Λί-

μνης Βασίλης Βλέτσας, υπογραμμίζοντας ότι οι

συνθήκες που δημιούργησε η πανδημία δεν επι-

τρέπουν την υλοποίηση των προγραμματισμένων

δράσεων.

«Οι μαθητές καλούνται να αποτυπώσουν γω-

νιές και τοπία των Ιωαννίνων που σχετίζονται με

το περιβάλλον και δεν είναι ευρέως γνωστά, με

στόχο να μας παρουσιάσουν μια διαφορετική

πόλη. Μια πόλη με ξεχωριστή ομορφιά, μια πόλη

που αξίζει να επισκεφθείς, μια πόλη που αξίζει να

ζεις».

Ο τρόπος συμμετοχής

Οι τρόποι συμμετοχής είναι απλοί:

- Οι μαθητές αποτυπώνουν μέσω του κινητού ή

του φωτογραφικού φακού μια φωτογραφία της

πόλης που δεν ξέρουμε.

- Τυπώνουν τη φωτογραφία και την αποστέλ-

λουν μαζί με τα στοιχεία τους στη Διεύθυνση: Δη-

μαρχείο Ιωαννίνων, Πλατεία Δημοκρατίας 5, Ιω-

άννινα, με την ένδειξη «Διαγωνισμός Φωτογρα-

φίας».

Οι φωτογραφίες που θα συγκεντρωθούν, θα

αξιολογηθούν από ειδική επιτροπή που θα συ-

σταθεί και θα βραβευτεί η καλύτερη. Αυτή που θα

αποτυπώνει με τον καλύτερο τρόπο, την «πόλη

που δεν ξέρουμε».

Ο διαγωνισμός λήγει στις 31 Αυγούστου 2020.

Το βραβείο θα είναι μια φωτογραφική μηχανή.

Ο/Η τυχερός/ή θα ανακοινωθεί μετά τη λήξη

του διαγωνισμού, ενώ όλες οι φωτογραφίες που

θα αποστείλουν οι μαθητές θα περιλαμβάνονται

σε έκθεση φωτογραφίας που θα πραγματοποιη-

θεί στην πόλη μας, το Φθινόπωρο.

Το ομορφότερο μπαλκόνι

Εκτός από τον φετινό διαγωνισμό φωτογρα-

φίας που απευθύνεται σε μαθητές, στόχος όπως

ανέφερε ο κ. Βλέτσας, είναι και η κινητοποίηση

των ενηλίκων, που αγαπούν τα φυτά.

«Κατά τη διάρκεια των περιοριστικών μέτρων,

μας δόθηκε η ευκαιρία να… γνωρίσουμε ξανά χώ-

ρους των σπιτιών μας, που δεν είχαμε χρόνο να

ανακαλύψουμε και να απολαύσουμε δημιουργι-

κές στιγμές.

Όπως τα μπαλκόνια μας, τα οποία άλλαξαν

όψη, γέμισαν χρώματα και αρώματα.

Στο πλαίσιο αυτό, καλούμε τους συμπολίτες

μας να προετοιμαστούν από τώρα, για το ομορ-

φότερο μπαλκόνι, το οποίο θα βραβευτεί την

άνοιξη του 2021, με αφορμή και πάλι την Παγκό-

σμια Ημέρα Περιβάλλοντος.

Επειδή όμως η μεταμόρφωση ενός μπαλκονιού

απαιτεί χρόνο, προαναγγέλλουμε τον διαγωνισμό

από σήμερα, δίνοντας το έναυσμα για δημιουρ-

γία» κατέληξε ο αντιδήμαρχος.

Η Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος γιορτάζε-

ται κάθε χρόνο στις 5 Ιουνίου, αποτελώντας την

κύρια εκδήλωση του ΟΗΕ από το 1972 για την

ενημέρωση του παγκόσμιου κοινού σχετικά με πε-

ριβαλλοντικά προβλήματα. Γνωρίζουμε πως η αλ-

λαγή συνηθειών δεν είναι το ευκολότερο πράγμα.

Εμείς επιμένουμε. Μπορούμε όλοι μαζί να αλλά-

ξουμε τις καθημερινές μας συνήθειες, για ένα κα-

θαρότερο περιβάλλον, για ένα καθαρότερο αύ-

ριο.