Ιουν
21

ΗΠΕΙΡΟΣ - 2,3 εκ. ευρώ για το «Ηλεκτρονικό επιχειρείν»
Εκτύπωση

Ανοιχτή από χθες η πλατφόρμα για την κατάθεση επιχειρηματικών προτάσεων, με στόχο την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της Περιφέρειας

 

Με το ποσό των 5.000 έως 15.000 ευρώ θα ενισχυθούν όσες επιχειρήσεις ενταχθούν στη νέα δράση του ΕΣΠΑ που άνοιξε χθες και θα παραμείνει ανοικτή για τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων έως τις 9 Σεπτεμβρίου.

Το πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού 2,3 εκ. ευρώ, αφορά υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Περιφέρειας Ηπείρου για να υλοποιήσουν επενδύσεις που θα ενσωματώσουν Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην λειτουργία τους ώστε να αναπτύξουν ηλεκτρονικό επιχειρείν (e-business) όπως ηλεκτρονικό εμπόριο, ηλεκτρονικές κρατήσεις και πληρωμές κ.α.

Κάθε δικαιούχος θα πρέπει υποχρεωτικά να υλοποιήσει την Ψηφιακή προβολή – Διαφήμιση και τουλάχιστον μία από τις επιλέξιμες ενέργειες Ηλεκτρονικό εμπόριο ή Ηλεκτρονικές κρατήσεις.

Το πρόγραμμα, όπως αναφέρεται στην ηλεκτρονική σελίδα του υπουργείου Οικονομίας για το ΕΣΠΑ, ενισχύει υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) της περιφέρειας Ηπείρου για να υλοποιήσουν επενδύσεις που θα ενσωματώσουν στη λειτουργία τους Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν αφορούν: Ηλεκτρονικό εμπόριο, ηλεκτρονικές κρατήσεις, εσωτερική οργάνωση με την αξιοποίηση ΤΠΕ, διαχείριση παραγωγής με την αξιοποίηση ΤΠΕ, ψηφιακή προβολή - διαφήμιση.

Οι επιχειρήσεις θα ενισχύονται για χρονικό διάστημα έξι μηνών, με τον επιχορηγούμενο προϋπολογισμό κάθε επενδυτικής πρότασης να κυμαίνεται από 5.000 ευρώ έως 15.000 ευρώ, ενώ το ποσοστό ενίσχυσης μπορεί να φθάσει το 80%. Οι δαπάνες θα είναι επιλέξιμες μόνον εφόσον πραγματοποιηθούν μετά την ημερομηνία υποβολής της πρότασης.

Όροι και προϋποθέσεις

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής είναι οι ακόλουθες (ενδεικτικά):

- Να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν καθώς και να πραγματοποιήσουν τις αντίστοιχες δαπάνες στην Περιφέρεια Ηπείρου.

- Να διαθέτουν τον/τους δηλούμενο/ους ΚΑΔ πριν την υποβολή της πρότασης.

- Να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές: επιχειρήσεις εταιρικού / εμπορικού χαρακτήρα (Ανώνυμη Εταιρεία, Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρεία, Ετερόρρυθμη Εταιρεία, ΙΚΕ, Συνεταιρισμοί) και ατομικές επιχειρήσεις.

- Να μην αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις.

- Να έχουν συσταθεί πριν τις 1/1/2018.

Τι χρηματοδοτείται

Οι επιλέξιμες δαπάνες, αφορούν επενδυτικές δαπάνες σε άυλα και ενσώματα στοιχεία ενεργητικού, οι οποίες πραγματοποιούνται μετά την υποβολή της αίτησης ενίσχυσης και αναλύονται σε 4 βασικές κατηγορίες με σχετικές υποκατηγορίες:

- Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός

- Λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού

- Προβολή, προώθηση, δικτύωση

- Δαπάνες προς τρίτους / τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη επιχειρήσεων.